Jak získat povolení k nadměrné přepravě?

Pro převoz nadměrného nákladu po silnicích je zapotřebí zvláštní povolení, které zajišťuje bezpečnost a plynulost dopravy. V tomto článku se podrobně podíváme na proces získání povolení k nadměrné přepravě, včetně požadovaných dokumentů, poplatků a lhůt pro vyřízení.

Kam se obrátit?

Příslušný silniční správní úřad vydává povolení nadměrné přepravy. Kategorie a třída komunikace určují, který úřad je pro vaši žádost kompetentní:

 • Dálnice a silnice přesahující jeden kraj: Ministerstvo dopravy
 • Silnice v rámci jednoho kraje: Krajský úřad
 • Místní komunikace: Obecní úřad

Požadované dokumenty

Pro podání žádosti o povolení k nadměrné přepravě budete potřebovat:

 • Žádost o povolení zvláštního užívání:
 • Účel, rozsah, doba a případné opakování přepravy
 • Návrh průběhu a časového rozvrhu trasy přepravy
 • Přesné informace o vozidlech
 • Nákres obrysu vozidla nebo soupravy s nákladem
 • (Podrobnosti dle § 40 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.)
 • Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby)
 • Živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající)
 • Osvědčení o registraci vozidla – část II. (Technický průkaz)

Další souhlasy

K vydání povolení je nutný souhlas:

 • Vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace
 • Policie České republiky (v případě dálnice Ministerstva vnitra)
 • Pokud tyto souhlasy nemáte, silniční správní úřad je od dotčených orgánů vyžádá.

Odvolání

V případě zamítnutí žádosti se můžete proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal.

Poplatky

Výše poplatků za povolení k nadměrné přepravě se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a odvíjí se od druhu povolení.

Doba vyřízení

V jednoduchých případech rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně. V ostatních případech je lhůta pro vyřízení 30 dní, u složitých případů až 60 dní.

Sankce za nesplnění podmínek povolení

Důležité je zdůraznit, že nesplnění podmínek, které jsou uvedeny v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nadměrnou přepravou, má vážné následky. Silniční správní úřad v takovém případě může udělené povolení odejmout.

To znamená, že přepravce ztrácí oprávnění k přepravě daného nadměrného nákladu a musí si ho znovu vyřídit. Další povolení lze v takovém případě získat nejdříve 3 roky od odnětí předchozího povolení.

Z těchto důvodů je důležité, aby se přepravci seznámili se všemi podmínkami uvedenými v povolení a dodržovali je po celou dobu přepravy.

Mezi běžné podmínky patří dodržování schválené trasy a harmonogramu, dodržování maximálních rozměrů a hmotnosti nákladu, zajištění doprovodu dopravní policií a dodržování dopravních předpisů.

Dodržováním těchto podmínek přispějete k bezpečnosti na silnicích a předejdete komplikacím, které by mohly vést k odebrání povolení a dalším sankcím.

Důležité rady

 • Doporučujeme podat žádost o povolení s dostatečným předstihem před plánovaným termínem přepravy.
 • Pečlivě vyplňte všechny požadované náležitosti žádosti a připojte všechny potřebné dokumenty.
 • V případě nejasností se neváhejte obrátit na příslušný silniční správní úřad.

Dodržováním výše uvedených pokynů zajistíte hladký a bezproblémový průběh procesu získání povolení k nadměrné přepravě a budete moci svůj nadměrný náklad přepravovat po silnicích v souladu se zákonem.

Pokud hledáte odborníky, pro které je nadrozměrná přeprava každodenní rutinou, obraťte se na Easy Logistics, s.r.o. - zajistí pro vás převoz nákladu i veškeré formality.


Publikováno: 16. 05. 2024

Kategorie: Zajímavosti a trendy

Autor: Tereza Novotná