Darovací smlouva

Darovací smlouva

Pan Karel z Opavy, který je již v důchodovém věku, má dospělého syna z prvního manželství, který se s otcem nestýká a nejeví o něj zájem. Pan Karel má z druhého manželství další dvě již dospělé děti se svou současnou manželkou a nechce, aby dospělý syn z prvního manželství v případě jeho smrti také dědil. V případě závěti je třeba myslet na to, že syn z prvního manželství je tzv. nepominutelným dědicem, tzn. bude-li v závěti tzv. pominut (neuveden), má nárok vůči dědicům na povinný díl v penězích, který u dospělého potomka činí ¼ toho, co by jinak dědil, u nezletilých potomků dokonce ¾. Závěť sama o sobě tedy situaci neřeší. Závěť lze kombinovat s listinou o vydědění, kterou lze syna z prvního manželství vydědit. K tomu však musí být zákonný důvod, který může vyděděný syn následně v rámci dědického řízení napadnout a vydědění může být následně shledáno jako nedůvodné. Jak v případě závěti nebo listiny o vydědění existuje též riziko neplatnosti z důvodu formálních nesprávností, není-li listina sepsána notářem, ale vlastnoručně. Chcete-li mít jistotu, že Váš majetek dostanou ti potomci, kterým chcete majetek zanechat, je lepší řešit tuto situaci již za života, a to na základě darovací smlouvy. Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, která se specializuje na občanské právo a nemovitostní právo, připraví jak darovací smlouvu, tak návrh na vklad. V případě darování jediné nemovitosti, ve které bydlíte, lze současně zřídit ve prospěch dárce služebnost – věcné břemeno doživotního bydlení, popř. zákaz zcizení a zatížení za života oprávněného z věcného břemene (dárce). Darovací smlouva i návrh na vklad musí splňovat obsahové i formální náležitosti předepsané zákonem, neboť tyto listiny musí projít tzv. vkladovým řízením u příslušného katastrálního úřadu. Na internetu je k dispozici řada vzorů darovací smlouvy, je třeba však mít na paměti, že se jedná pouze o vzor, který nemusí být pro Váš případ vhodný a použitelný. Každý případ je jiný, označení nemovitých věcí musí být v souladu se zápisem v katastru nemovitostí, totéž se týká návrhu na vklad. Vkladové řízení je vysoce formalizované, tzn. v případě chyby ve smlouvě nebo v návrhu na vklad nelze ve většině případů takovou chybu dodatečně odstranit, ale je třeba vzít návrh na vklad zpět, sepsat smlouvu novou a následně podat nový návrh na vklad. To vše stojí čas a peníze.

Publikováno: 10. 08. 2022

Kategorie: Finance

Autor: administrator